Pi-stacja to darmowe wideolekcje z matematyki, chemii, fizyki i biologii zgodne z podstawą programową – od klasy IV szkoły podstawowej do matury. Pi-stacja to projekt Fundacji Katalyst Education.
Link do strony >>
Link do Facebooka >>

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszej informacji może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:

 • język polski – 24 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
 • matematyka – 25 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

3. W terminie dodatkowym:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r., godz. 9.00,
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r., godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r., godz. 9.00

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
  albo
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

7. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

 • losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,
 • sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
 • kodowanie arkusza egzaminacyjnego,
 • rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN,
 • zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi)
 • dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
 • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
 • przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej: długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę – również linijkę ( rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem, nie wykonuje się rysunków ołówkiem);
 • konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 • Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

9 . Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_388320210902%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20POPR.pdf.pdf
Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami,
c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2021 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.